Mapka z dojazdem bip
Usługi i życie Domu

Usługi i życie Domu:

  • Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Barcinie jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki, oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.
  • Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze , wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących.
  • Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu, oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
  • Dom Pomocy Społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
  • W Domu działa Samorząd Mieszkańców, który współpracuje z dyrektorem w sprawach istotnych dla mieszkańców.
  • Szczegółową organizację i działanie Domu określa Regulamin Mieszkańców, ustalony przez dyrektora Domu po zasięgnięciu opinii jego mieszkańców. Obowiązki mieszkańców określone regulaminem nie mogą być nadmierne w stosunku do ich możliwości.

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie świadczy usługi:

  1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
    1. miejsce zamieszkania,
    2. odzież i obuwie,
    3. wyżywienie,
    4. utrzymanie czystości.
  1.  
    • Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.
    • Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy.
    • Dom posiada własną kuchnię, pralnię i pracownię krawiecką.
    • Dysponujemy terenem zielonym o założeniu ogrodowo - parkowym, co umożliwia mieszkańcom stały kontakt z naturą.
    • Raz w miesiącu Dom zapewnia na swoim terenie usługę fryzjerską.
  2. w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:
  1.  
    1. mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej trzy posiłki dziennie,
    2. zapewniona jest możliwość otrzymania posiłku dodatkowego , oraz posiłku dietetycznego , zgodnie ze wskazaniem lekarza,
    3. dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18.00,
    4. podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę,
    5. mieszkaniec może spożywać posiłki w swoim pokoju , a w razie potrzeby jest karmiony.
  2. w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:
    1. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
    2. pielęgnację,
    3. świadczenie pracy socjalnej,
    4. organizację terapii zajęciowej w dwóch pracowniach terapii,
    5. możliwość korzystania przez mieszkańców Domu z biblioteki i punktu bibliotecznego, oraz codziennej prasy,(księgozbiór własny oraz współpraca z biblioteką miejską)
    6. podnoszenie sprawności i aktywizację mieszkańców,
    7. zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych,
    8. warunki do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
    9. organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych, a także w turnusach rehabilitacyjnych,
    10. regularny kontakt z dyrektorem Domu,
    11. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
    12. sprawienie pogrzebu zgodne z wyznaniem mieszkańca,
    13. sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
    14. pomoc w nawiązywaniu , utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
    15. zapewnia się przestrzeganie praw mieszkańców domu, oraz dostępność do informacji o tych prawach,
    16. działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.
  • Dom Pomocy Społecznej w Barcinie funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wspierania mieszkańca , opracowywane z jego udziałem , jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim.
  • Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu.
  • Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, którego powołuje dyrektor Domu.
  • Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców, oraz wspólna ich realizacja.

W strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wyróżnia się następujące działy:

  • Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
  • Dział Finansowo - Księgowy
  • Dział Administracyjno - Gospodarczy

W celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom Pomocy w Barcinie zatrudnia:

  • starszego pracownika socjalnego,
  • psychologa,
  • opiekunów (starszych opiekunów, kwalifikowanych i w najbliższym czasie medycznych, ponieważ ta grupa zawodowa nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, kształcąc się w szkołach wyższych, na kierunkach dla opiekunów medycznych, czy opiekunów w domach pomocy społecznej, a także biorąc udział w szkoleniach i kursach)
  • terapeutę,
  • starszego technika fizjoterapii,
  • pielęgniarki, które również podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
  • lekarza psychiatrę,
  • instruktorów terapii zajęciowej,
  • kapłana,
  • starszego dietetyka,
  • raz w tygodniu przyjmuje w Domu lekarz pierwszego kontaktu w ramach POZ. Pozostała opieka również jest zapewniona w POZ w Barcinie.

Mieszkańcy mają także dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej w Barcinie, Bydgoszczy , oraz w Żninie.

Na terenie domu pomocy są organizowane dla mieszkańców badania profilaktyczne , albo biorą oni w nich udział w innych placówkach medycznych.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie formy terapii i spędzania czasu wolnego. Oto niektóre z nich:

  • biblioterapia
  • kinezyterapia
  • hydroterapia
  • ergoterapia
  • masaż leczniczy
  • pracownie terapeutyczne
  • kuchenka pomocnicza
  • posługa duszpasterska; W Domu działa również mała Wspólnota Różańcowa.
  • zabiegi fizykoterapeutyczne, łącznie z rehabilitacją przyłóżkową,
  • zajęcia sportowo - rekreacyjne i kulturalne,
  • wycieczki, wyjazdy na imprezy, udział w spartakiadach, zawodach, konkursach i wystawach, oraz szeregu innych form zajęć prowadzonych przez pracowników pierwszego kontaktu
  • turnusy rehabilitacyjne
  • muzykoterapię poprzez którą mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne. W jej ramach działa już od kilku lat domowy Kabaret "DEPEESIK", który zdobył już wiele nagród i wyróżnień.

Z uwagi na młody wiek coraz większej liczby mieszkańców oferta terapeutyczna się poszerza i doskonali.

TOP