Mapka z dojazdem bip
Usługi i życie Domu

Usługi i życie Domu:

 • Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Barcinie jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki, oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych.
 • Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze , wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu , w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim zamieszkujących.
 • Organizacja Domu Pomocy Społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu, oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 • Dom Pomocy Społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.
 • W Domu działa Samorząd Mieszkańców, który współpracuje z dyrektorem w sprawach istotnych dla mieszkańców.
 • Szczegółową organizację i działanie Domu określa Regulamin Mieszkańców, ustalony przez dyrektora Domu po zasięgnięciu opinii jego mieszkańców. Obowiązki mieszkańców określone regulaminem nie mogą być nadmierne w stosunku do ich możliwości.

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie świadczy usługi:

 1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. odzież i obuwie,
  3. wyżywienie,
  4. utrzymanie czystości.
 1.  
  • Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.
  • Budynek jest wyposażony w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo - przeciwpożarowy.
  • Dom posiada własną kuchnię, pralnię i pracownię krawiecką.
  • Dysponujemy terenem zielonym o założeniu ogrodowo - parkowym, co umożliwia mieszkańcom stały kontakt z naturą.
  • Raz w miesiącu Dom zapewnia na swoim terenie usługę fryzjerską.
 2. w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków:
 1.  
  1. mieszkańcom domu zapewnia się co najmniej trzy posiłki dziennie,
  2. zapewniona jest możliwość otrzymania posiłku dodatkowego , oraz posiłku dietetycznego , zgodnie ze wskazaniem lekarza,
  3. dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi dwie godziny. Ostatni posiłek jest podawany nie wcześniej niż o godzinie 18.00,
  4. podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę,
  5. mieszkaniec może spożywać posiłki w swoim pokoju , a w razie potrzeby jest karmiony.
 2. w zakresie usług opiekuńczych i wspomagających zapewnia się:
  1. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
  2. pielęgnację,
  3. świadczenie pracy socjalnej,
  4. organizację terapii zajęciowej w dwóch pracowniach terapii,
  5. możliwość korzystania przez mieszkańców Domu z biblioteki i punktu bibliotecznego, oraz codziennej prasy,(księgozbiór własny oraz współpraca z biblioteką miejską)
  6. podnoszenie sprawności i aktywizację mieszkańców,
  7. zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych,
  8. warunki do rozwoju samorządności mieszkańców Domu,
  9. organizację świąt, uroczystości okolicznościowych, oraz umożliwia się udział w imprezach kulturalnych i turystycznych, a także w turnusach rehabilitacyjnych,
  10. regularny kontakt z dyrektorem Domu,
  11. bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
  12. sprawienie pogrzebu zgodne z wyznaniem mieszkańca,
  13. sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców,
  14. pomoc w nawiązywaniu , utrzymywaniu i rozwijaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną,
  15. zapewnia się przestrzeganie praw mieszkańców domu, oraz dostępność do informacji o tych prawach,
  16. działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości.
 • Dom Pomocy Społecznej w Barcinie funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wspierania mieszkańca , opracowywane z jego udziałem , jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestniczenia w nim.
 • Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu zwany dalej "pracownikiem pierwszego kontaktu", wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu.
 • Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, którego powołuje dyrektor Domu.
 • Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno - opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców, oraz wspólna ich realizacja.

W strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wyróżnia się następujące działy:

 • Dział Terapeutyczno - Opiekuńczy
 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Administracyjno - Gospodarczy

W celu efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających Dom Pomocy w Barcinie zatrudnia:

 • starszego pracownika socjalnego,
 • psychologa,
 • opiekunów (starszych opiekunów, kwalifikowanych i w najbliższym czasie medycznych, ponieważ ta grupa zawodowa nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, kształcąc się w szkołach wyższych, na kierunkach dla opiekunów medycznych, czy opiekunów w domach pomocy społecznej, a także biorąc udział w szkoleniach i kursach)
 • terapeutę,
 • starszego technika fizjoterapii,
 • pielęgniarki, które również podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
 • lekarza psychiatrę,
 • instruktorów terapii zajęciowej,
 • kapłana,
 • starszego dietetyka,
 • raz w tygodniu przyjmuje w Domu lekarz pierwszego kontaktu w ramach POZ. Pozostała opieka również jest zapewniona w POZ w Barcinie.

Mieszkańcy mają także dostęp do specjalistycznej opieki lekarskiej w Barcinie, Bydgoszczy , oraz w Żninie.

Na terenie domu pomocy są organizowane dla mieszkańców badania profilaktyczne , albo biorą oni w nich udział w innych placówkach medycznych.

Mieszkańcy mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie formy terapii i spędzania czasu wolnego. Oto niektóre z nich:

 • biblioterapia
 • kinezyterapia
 • hydroterapia
 • ergoterapia
 • masaż leczniczy
 • pracownie terapeutyczne
 • kuchenka pomocnicza
 • posługa duszpasterska; W Domu działa również mała Wspólnota Różańcowa.
 • zabiegi fizykoterapeutyczne, łącznie z rehabilitacją przyłóżkową,
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne i kulturalne,
 • wycieczki, wyjazdy na imprezy, udział w spartakiadach, zawodach, konkursach i wystawach, oraz szeregu innych form zajęć prowadzonych przez pracowników pierwszego kontaktu
 • turnusy rehabilitacyjne
 • muzykoterapię poprzez którą mieszkańcy mogą rozwijać swoje umiejętności wokalne i muzyczne. W jej ramach działa już od kilku lat domowy Kabaret "DEPEESIK", który zdobył już wiele nagród i wyróżnień.

Z uwagi na młody wiek coraz większej liczby mieszkańców oferta terapeutyczna się poszerza i doskonali.

TOP