Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej następuje w oparciu o:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie,
  • wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
  • opinię ośrodka pomocy społecznej,
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że osoba ubiegająca się o umieszczenie ze względu na stan zdrowia wymaga umieszczenia w domu pomocy społecznej,
  • decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającą wysokość renty lub emerytury , a w przypadku ich braku decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej oraz oświadczenie o ponoszeniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Postępowanie związane z zebraniem dokumentacji potrzebnej do umieszczenia w domu pomocy społecznej, wymaga wydania decyzji kierującej oraz decyzji o odpłatności, które przeprowadza ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie .Komplet dokumentów zostaje następnie przesłany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego ze względu na położenie domu pomocy społecznej, celem potwierdzenia możliwości zamieszkania.

Po wyrażeniu zgody przez w/w, osoba zainteresowana, po uprzednim wystosowaniu do niej zaproszenia przez dyrektora domu pomocy społecznej, może w nim zamieszkać.