0
  • Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest placówką stałego pobytu dla 70 osób przewlekle psychicznie chorych.
  • Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest jednostką budżetową , dla której organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Żninie.
  • Nadzór nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Barcinie sprawuje Starosta Żniński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.
  • W Domu Pomocy Społecznej zamieszkują osoby skierowane na podstawie decyzji wydanej w trybie i na zasadach określonych w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej ( Dz.U.Nr 217 , poz 1837 ) , oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
  • Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2007 roku Dom Pomocy Społecznej w Barcinie otrzymał zezwolenie na prowadzenie tej placówki na czas nieokreślony.
  • Zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb opiekuńczych , bytowych , edukacyjnych i społecznych na poziomie obowiązującego standardu.
  • W strukturze organizacyjnej Domu funkcjonują komórki organizacyjne i stanowiska pracy realizujące zadania z zakresu : terapeutyczno – opiekuńczego , finansowo – księgowego administracyjno – gospodarczego.
  • Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych , przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
  • Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny , przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.
  • Dom Pomocy Społecznej może pokryć wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgniarskie w zakresie wykraczającym poza uprawnienia , wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ.

Dodaj komentarz

Skip to content Skip to content